Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik
Dernek
DERNEĞİMİZ DERNEĞİMİZ

Takip Edin Takip Edin

Takip Edin Takip Edin


DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

ANKARA-GÜDÜL-AKÇAKESE  KÖYÜNE  HİZMET  VERENLER  DERNEĞİ (A.G.A) TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1- Derneğin adı ‘‘ANKARA- GÜDÜL-AKÇAKESE KÖYÜNE HİZMET  VERENLER DERNEĞİ’’DİR. Kısa adı  (A.G.A)’dır.

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2- Derneğin merkezi  ANKARA Selçuk Caddesi  939. Sokak no:13’dür.Şubesi  yoktur.

 

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 3- Hepsi türk vatandaşı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, tüzüğün sonunda açık kimlikleri olan şahıslardır.

 

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 4- T.C. hudutları içerisinde ve dış ülkelerde Güdül Akçakese Köyü’nde doğup yaşayan Akçakeseli’ler başta ilçeleri Güdül ve çevre köyleri dahil Akçakese Köyü’nün çok  eskilere dayanan Tarihi, Kültürel ve Turistik zenginliklerini korumak ve daha da güzelleştirmek için çalışmak, Milli gelenekleri sürdürmek, hemşehriler arasında kardeşlik duygusunu kuvvetlendirici dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla,  her türlü faaliyette bulunmaktadır.

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

MADDE 5- Dernek 4 üncü maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sayılı faaliyetlerde bulunur.

 

a)      Üyeleriyle araştırma ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek,

b)      Amacı doğrultusunda, 2908 Sayılı Kanun’un 44. Maddesi uyarınca gazete, mecmua, broşür bastırıp dağıtmak,

c)       Akçakese ve çevre köyleri ile ilgili özel günlerde Radyo ve Televizyon programları yapmak, bu amaçla balo, konser , temsil gibi programları düzenlemek ve düzenlenmiş olan  programlara  katılmak,

d)      Mahalli halk oyunları ve halk türkülerini yaşatmak amacıyla kurslar düzenlemek ve düzenlenmiş olan kurslara katılmak,

e)      Yöremizin Tarihi, Kültürel ve Turistik değerlerini belirlemek, tanıtmak ve işletilmesine yardımcı olak üzere sergi kurmak gibi her türlü faaliyette bulunmak,

f)       Hemşehriler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla 2093 Sayılı Kanunun 89. Maddesi hükümleri çerçevesinde yardımlaşma sandığı oluşturmak düğün, nişan, ölüm gibi günlerde bir araya getirmek ve sürekli haberleşmeyi sağlamak,

g)      Akçakese Köyün’de kabiliyetli öğrencilerin yetiştirilmeleri için burs vermek  suretiyle  onları maddi ve manevi yönlerden desteklemek,

h)      Sportif faaliyetlerde bulunmak,

i)        Dernek amaçlarının gerçekleşmesi yönünde Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j)        Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler tertip etmek, diğer dünya Başkent ve şehirleriyle Akçakese köyünün tanıtılmasına yönelik işbirliğinde bulunmak,

k)      Dernek amaçlarına ulaşmak için ihtiyaçların gerektirdiği diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

MADDE 6- Derneğin tüzüğünü benimsemiş ve medeni hakları kullanma  ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş her Türk vatandaşı üye olabilir.

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                 Sayfa 1

      Derneğe üye olmak isteyen kişi, D erneğin amacına uygun olarak çalışacağını ve mesaiyi bozacak fiil ve davranışlardan kaçınacağını belirten bir taahhütnameyi imzalar. İmzalanan bu taahhütnamenin de iki kurucu üye tarafından benimsenerek imzalanması ve ilgili kişinin asil üyeliğe kabulü için Yönetim Kuruluna sunulması şarttır.

 

      Yönetim Kurulu üyeliği için yapılan bu başvuruyu Derneknek merkezinde 15 gün süreyle ilan eder ve yapılacak itirazları inceler. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları kabul veya red etmekte serbesttir. Üyeliğe kabul veya red şeklindeki karar 1 ay içinde başvuruyu yapana yazı ile duyurulur.

 

ÜYELERDEN ALINACAK AİDATLAR:

MADDE 7- Dernek üyesi olan her şahıstan Kanunla belirtilen yıllık 60.00 TL. ödemesi alınır. Genel Kurul günün ekonomik koşullarına göre yıllık ve aylık aidatı belirler. Ayrıca her üye derneğe istediği kadar teberru ve bağışta bulunabilir.

 

DERNEĞİN ÜYE ÇEŞİTLERİ:

MADDE 8- Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

     

(a)    ASLİ ÜYE : Derneğin tüzüğünü benimseyip, derneğe bizzat kayıtlı olan ve yıllık aidatlarını ödeyen üyelerdir. Bunlar Genel  Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak tüzüğün 26. Maddesine göre yapılacak Genel Kurul toplantısı hariç olmak üzere üyeliğe kabul tarihinden itibaren en az 2 sene müddetle dernekte asli üye olarak üyelik  vecibelerini  yerine  getirenler karar organlarına seçilip karar alabilirler. Oy kullanma ve seçme hakkı da aynı şekildedir.

(b)   FAHRİ ÜYE :Derneğe hariçten fazlasıyla maddi ve manevi yardımda bulunan üyelerdir. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamayacakları gibi dernek organlarına da seçilemezler.

 

DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

MADDE 9- Her üyenin istediği zaman dernekten çıkma, istifa etme hakkı vardır. Ayrılmak isteyen üyenin istifa yazısı Yönetim Kurulu’na geldiği an üye dernekten çıkmış olur,

 

                    Dernek üyesinin ölmesi, medeni haklarını kullanma ve 2908 sayılı Kanun’ un 16. Maddesinde düzenlenmiş derneklere üye olma hakkını kaybetmesi durumlarında derneğin amaçlarına ve tüzüğe aykırı hareket edenler, derneğin çıkarlarını engelleyici ve üyeler arasındaki birlik beraberlik ve tesanüdü bozucu davranışlarda bulunanlar 1 yıl boyunca üyelik aidatını ödemeyenler Yönetim Kurulu Kararı ile dernekten çıkarılabilir ve üyelik kayıtları silinebilir.

 

ÜYELİK HAKLARI:

MADDE 10- Hiç kimse bir üyeyi dernekten ayrılmaya zorlayamaz, dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Aralarında dil, din, mezhep ve cinsiyet  farkı  gözetilmez.

 

                      Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 11-Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanıdır.

 

GENEL KURUL:

MADDE 12-Derneğe kayıtlı üyelerin tamamı Genel Kurulu oluşturur. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda geçer sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

                                                                                                                                                               Sayfa 2
    

GENEL KURUL TOPLANTILARI:                                                                                                                        MADDE 13- Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulunca karar verilir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çagırılır.

 

 

 

Genel Kurul iki yılda bir Mart ayı içerisinde Yönetim Kurulu’ nun uygun göreceği bir günde olağan olarak toplanır. Genel kurul ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu’nun ve Dernek üyelerinin beşte birinin istemesine rağmen Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 14- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir  gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığında, ikinci toplantının gün, yer ve saati de belirlenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

 

Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallinin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede eklenir.

 

Toplantı başka sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirlemek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ:

MADDE 15- Genel Kurul toplantıları sadece dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir, başka yerde yapılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 16- Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

 

                      Genel kurul’ a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına                             imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıda 12. Maddede belirtilen tam sayı sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

                       Hükümet  Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.                                                                                                                                              Sayfa 3

                                                        

                        Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir.

 

                         Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 17-Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Üyeler bu isteklerini yazılı olarak Genel Kurul  Başkanına bildirirler.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 18- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

(a)    Dernek organlarının seçimi,

(b)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                                                                                                                                                       

        (c)Yönetim ve Denetleme  Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

        (d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

        (e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 (f) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,

 (g)   Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere katılması              veya ayrılması,

 (h)  Derneğin fesedilmesi,

 (i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel kurulda yapılması belirtilen veya yapılabilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

YÖNETİM KURULU:

MADDE 19- Genel Kurul’a katılan üyeler iki yıllık süre ile (5) asil (5) yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir.Aralarında görev  bölümü yaparlar ve bir Başkan bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Mühasip üye olarak görev yaparlar. Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasında çeşitli çalışma konularını yürütecek kişiler seçilebilir.

 

                      Yönetim kurulu en az ayda bir defa çoğunlukla toplanır. Bundan başka Denetleme kurulu veya kendi üyelerinden iki kişinin yazılı olarak göstereceği lüzum üzerine toplanır.

 

                       Yönetim Kurulu üyeliği fahridir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ:

MADDE 20- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

(a)    Yönetim Kurulu Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

(b)   Derneğin amacına uygun olarak yönetilmesini sağlar.

(c)    Gelirleri toplayıp, giderleri de açık olarak belgelendirir ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar, bu arada eski bütçeyi uygular.

(d)   Olağan ve olağan üstü toplantı işlemlerini yerine getirir.                                           

(e)   Derneğin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütmek amacıyla lüzum gördüğü çalışma kollarını kurar.

(f)     Dernek tüzüğünün ve mevzuatın ön gördüğü ya da genel Kurul toplantılarında karar altına alınan diğer işleri ve yetkilerini kullanmak.                                                                      Sayfa 4

YÖNETİM KURULUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

MADDE 21- Asil üyeliklerle boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Ayrılanların yerine sırasıyla yedek üyelerden en çok oy alanlar geçer, eşitlik halinde ad çekme yoluna başvurulur.Ancak Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tamsayının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içine Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

MADDE 22- Denetleme Kurulu Genel Kurulca gizli oyla ve iki yıl süre ile seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. En geç altı ayda bir toplanarak raporlarını Yönetim Kurulu’ na ve toplandığında Genel Kurul ‘ a sunar. Gerek görürse derneği olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırır.

 

Denetleme Kurulu derneğin muhasebe kayıtlarını, belgelerini ve diğer tüm faaliyetlerini denetler, bu konularda raporlar hazırlar. Ortaya çıkardığı aksaklıkların giderilmesini Yönetim Kurulu’ndan talep eder, giderilmesi halinde, Yönetim Kurulu’na başvurarak Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

HAYSİYET DİVANI:

MADDE 23- Haysiyet Divanı Genel Kurulca seçilecek (3) asil ve (3) yedek üyeden teşekkül eder. Dernek üyelerinin Kanun ve tüzükte belirtilen hak ve ödevlerinin yerine getirilmemesi halinde Yönetim Kurulu tarafından Divana intikal ettirilen konuları görüşüp karara bağlar.Bu kararı Yönetim Kurulu tatbik eder. Haysiyet Divanının verdiği karara Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 

KURULA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 24- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları, Baba adları Doğum Yeri ve Tarihleri, Meslek ve ikametlgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliği’ ne yazı ile bildirilir.

 

TÜZÜĞÜN İLAN ŞEKLİ

MADDE 25- Dernek tüzüğü ve ikametgahı, tüzüğün kabul olduğunun bildirildiği gündne itibaren 15 gün içinde mahalli bir gazetede veya il merkezinde cıkan bir gazetede yayımlanır. Bu gazetenin beş nüshası yayım tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici Yönetim Kurulu tarafından Dernek merkezinin bulunduğu yerin ne büyük Mülki Amirliği’ ne bir yazı ile verilir.

 

Tüzüklerde ve Dernek ikametgahlarındaki değişiklikler de aynı usule tabidir.

 

DERNEK KURULDUKTAN SONRAKİ İLK GENEL KURUL TOPLANTISI:

MADDE 26-Dernek, tüzüğün gazetede yayımlandığı günü izleyen 6 ya içinde ilk Genel Kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur. Derneğin ilk kuruluşundaki geçici Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar, derneğin yönetim ve yürütülmesinden sorumlu olup vereceği kararlar, Genel Kurul kararlarının niteliğini taşır.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 27- Tüzüğün değiştirilmesine Genel Kurulca karar verilebilir. Bunun için Genel Kurula

                                                                                                                                                               Sayfa 5

 

katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda  çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıya çağrılan ve katılan üye sayısı ne olursa olsun, katılan üye sayısının üçte ikisinin muvaffaki ile tüzük veya maddeleri değiştirilebilir.

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 28-  Derneğin tüzel kişiliği Genel Kurul kararıyla, Mahkeme kararıyla ve kendiliğinden dağılmış sayılarak sona erer.

 

                          Dernek, Kanunlarda öngörülen hallerde ancak Mahkeme kararıyla temelli olarak                             kapatılabilir Mahkeme davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden Derneğin her türlü faaliyetini durdurup yasaklayabilir.

 

GENEL KURUL KARARIYLA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 29- Dernek Genel Kurul’u her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak; Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan Dernek Üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üyeler tüzüğün yukarıda yazılı 14. Maddesindeki usule göre ikinci toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

 

MAHKEME KARARIYLA KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 30- Yetkili amirlerce 2908 Sayılı Kanunun 10. Maddesi uyarınca yapılan yazılı isteğe rağmen, Kurtuluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse,

 

                      Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin e büyük Mülki Amirinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,

 

                      Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirinin yazılı ihbarı ve C. Başsavcılığı’nın açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla feshedilir.

 

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

MADDE 31- Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, acze düştüğü veya Yönetim Kurulu’ nun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı, Kanunda ve tüzükte belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu halin tespiti, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük  Mülki Amirinin kararıyla olur.

 

TASFİYE:

MADDE 32- Derneğin her türlü feshi veya kendiğinden dağılmış sayılması hallerinde mal, para ve hakları tasfiyesinin esasları genel Kurulca belirlenir.

 

DERNEKCE TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR:

MADDE 33-

(a)    Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

(b)   Karar Derfteri; Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.                                      Sayfa 6

(c)    Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve Giden evrak tarihi ve numarası ile bu defterce kaydolunur.Gelen evrakların asılları, giden evrakların suretleri dosyalarında saklanır.

(d)   Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

(e)   Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Derneğin bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.

(f)     Demirbaş Eşya Kayıt Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere kaydolunur.

 

Yukarıda sayılı (6) defterin Noterden tastikli olması zorunludur.

 

DERNEĞİN GELİR  KAYNAKLARI:

MADDE 34- Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

(a)    Üye aidatları,

(b)   Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenen piyangolar, balo, eğlence, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

(c)    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

(d)   Bağışlar ve yardımlar,

(e)   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

DERNEĞE YAPILACAK YARDIM ŞARTLARI:

MADDE 35- Dernek siyasi partilerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. Bunlar haricindeki gerçek ve tüzel kişilerden Kurumlar Kanununa ve mevzuatlara uygun bulunduğu taktirde yardım alabilir.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

MADDE 36-Derneğin her türlü gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve gderler harcama belgesi ile yapılır.Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere (5)  yıldır. Dernek gelirinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Alındı belgesine, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

 

                   Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, Dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük Mülki Amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

 

                    Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı belge kullanılmaz.

 

                    Bağış ve aidat toplayacak kişi ile kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar mahallin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE 37- Dernek; faaliyeti, ikameti ve amacı haricinde taşınmaz mal edinemez.

 

DERNEĞİ İLZAM:

MADDE 38- derneği taahhüt altına koyacak her türlü işlemlerde ilişkin bütün belgelerin birisi Başkan veya yokluğunda Vekili olmak üzere iki imza taşıması gerekir.

 

TÜZÜKTE  YER ALMAYAN KONULAR:

MADDE 39-  Tüzükte yer almayan konularda Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.                                                                                                                                       Sayfa 7

Sayfa Üretim süresi :0,0293

© 2009 agadernegi.com
A.G.A (Ankara Güdül Akçakese Köyüne Hizmet Verenler Derneği) http://www.agadernegi.com

Tam Ekran